Tin tức» Tuyển dụng

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP LỆ PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2015

Cập nhật: 23/05/2016

Cảng vụ hàng không Miền Bắc thông báo danh sách thí sinh nộp lệ phí thi tuyển công chức đợt I năm 2015

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015

Cập nhật: 23/05/2016

Cảng vụ hàng không Miền Bắc thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2015

Cập nhật: 23/05/2016

Căn cứ Quyết định số 1120a/QĐ – BNV ngày 27/10/2014 của Bộ Nội vụ; số 546/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2015 của Bộ GTVT về việc giao bổ sung số lượng người làm việc cho Cảng vụ hàng không miền Bắc; Quyết định số 1473/QĐ-CHK ngày 30/7/2015 của Cục HKVN về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (sau đây gọi tắt là Cảng vụ), Cảng vụ thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015.