Tin tức» Hoạt động Đảng

Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính – Gương mặt điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 28/05/2021

Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng trọn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chiến đấu cho tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và sự tiến bộ của nhân dân lao động thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam đưa đất nước Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhà thơ Tố Hữu đã có những vần thơ rất hay khi nhớ về Người: “Bác đã lên đường theo tổ tiên; Mác Lê nin thế giới người hiền” nhưng “Bác để tình thương cho chúng con; Một đời thanh bạch chẳng vàng son; Mong manh áo vải hồn muôn trượng; Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. Chính vì thế mà cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc nền tảng tư tưởng của dân tộc ta mà còn là kim chỉ nam cho những người cộng sản suốt đời phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với hai chữ Đảng Cộng sản Việt Nam thân gọi: “Đồng chí”!

Chi bộ phòng Tổ chức- Hành chính là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ hàng không miền Bắc, tiền thân là chi bộ phòng Tổ chức- cán bộ và chi bộ Văn phòng. Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, ngày 20/12/2018, Đảng ủy Cảng vụ HKMB ra quyết định thành lập chi bộ phòng Tổ chức- Hành chính. Hiện nay chi bộ có 18 đảng viên, trong đó có 17 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Là chi bộ đông đảng viên nhất trong Đảng bộ với nhiều thành phần: cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động nhưng chi bộ phòng Tổ chức-Hành chính luôn được cấp ủy cấp trên ghi nhận về sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đoàn kết của tập thể. Giai đoạn 2016-2021 chi bộ, phòng luôn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên bị kỷ luật, không có đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tham mưu tốt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc về công tác tổ chức nhân sự, quản trị văn phòng theo quy định.  

 
 
 Tập thể chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính (ảnh chụp tháng 8/2020)

Để đạt được kết quả như hiện nay, phải kể đến sự quan tâm, tích cực tuyên truyền trong giáo dục tư tưởng của Đảng ủy Cảng vụ HKMB, cấp ủy chi bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Minh. Thời gian qua chi bộ phòng Tổ chức- Hành chính với quyết tâm chính trị cao đã nỗ lực quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên trong chi bộ tiến hành đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm với những chủ đề rất sát với thực tiễn công việc đảm bảo vừa học tập vừa thử thách, rèn luyện.

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đồng chí Bí thư chi bộ đều có đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu nhất là đ/c Bí thư Đảng ủy đang sinh hoạt tại chi bộ cùng với cấp ủy chi bộ. Việc học tập và làm theo Bác không ở đâu xa mà xuất phát từ những điều nhỏ nhất: “Nói đi đôi với làm”, “Phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể tới nơi tới chốn”, “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; “Thực hiện nêu gương trong chấp hành quy định về văn hóa công sở. Nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả”,v.v..

 
 
 
 

Chi bộ tổ chức sinh hoạt  3 chuyên đề/năm với chủ đề học tập và làm theo Bác; đặc biệt dịp 19/5, như một hình thức báo công với Bác, tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ cùng thẳng thắn trao đổi những ưu điểm và góp ý chân thành hạn chế, khuyết điểm đối với mỗi cá nhân trong công tác học tập và làm theo nội dung đã đăng ký với chi bộ.  Đồng chí Bí thư chi bộ luôn tạo không khí trao đổi dân chủ, học hỏi lẫn nhau, khuyến khích thảo luận nhất là những đảng viên trẻ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Cuộc đánh giá sơ kết vào giữa năm này đã tạo tiền đề để việc “học tập” biến thành “làm theo”, mỗi đảng viên từng bước khắc phục những hạn chế để đợt kiểm điểm, đánh giá cuối năm hiệu quả hơn. Cấp ủy chi bộ đã ban hành Quy định số 05-QĐ/CB ngày 06/02/2021 về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên của chi bộ. Quán triệt tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung theo Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu đảm bảo tính phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn chặt với nhiệm vụ, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng có tính khả thi, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đảng các cấp đề ra.

Sáng ngày 24/4/2021, Đại diện chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính vinh dự được tham gia cùng với 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, đại diện cho hơn 8 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan Trung Ương nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tại buổi lễ, chi bộ phòng Tổ chức- Hành chính đã được lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm của những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác. Chi bộ đã được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với cấp ủy có thành tích xuất sắc  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Đây là một sự động viên to lớn về tinh thần cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nguyện cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, rèn luyện hơn nữa để xứng đáng noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 
 

Đồng chí Lê Thị Kim Chung - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ phòng TCHC

nhận bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan TW
 

Chặng đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn dài và nhiều gian khó bởi đâu đó trong hành trình  “làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng” (Trích lời của nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn) vẫn cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ: chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cuộc vận động không chỉ là lời kêu gọi thực hiện trong một thời kỳ, mà khi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đảng ta còn phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng thì đây thực sự một bản trường ca hùng tráng mà mỗi đảng viên, chi bộ là một nốt nhạc kiên cường đó!

 
 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....