Văn bản

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
1281/QĐ-BGTVT Quyết định về việc đính chính Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 26.04.2016
01/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 01.02.2016
34/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. 07.01.2016
85/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không. 31.12.2015
102/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 20.10.2015
92/2015/NĐ-CP Nghị định về An ninh hàng không. 13.10.2015
14/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. 27.04.2015
399/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế báo cáo an toàn hàng không 25.02.2015
499/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế chủ trì, điều phối hoạt động tại cảng hàng không, sân bay của Giám đốc cảng hàng không, sân bay. 04.02.2015
347/QĐ-BGTVT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030. 29.01.2015
61/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 21.11.2014
36/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. 29.08.2014
973/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay. 27.06.2014