Tin tức» Cải cách hành chính

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc

Cập nhật: 11/04/2024

Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã chủ động, mạnh dạn, đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính và được cụ thể hóa bằng công tác thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ các văn bản: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải”; Cảng vụ hàng không miền Bắc ban hành mới các văn bản như thông báo số 313/TB-CVMB ngày 10/3/2023 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về thành lập, tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn số 332/HD-CVMB ngày 14/3/2023 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về “Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Cảng vụ hàng không miền Bắc; Hướng dẫn số 1312/HD-CVMB ngày 31/8/2023 của Cảng  vụ hàng không miền Bắc về “Hướng dẫn trình tự, nội dung cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp”.

 Hình ảnh: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
tại Cảng vụ HKMB
 
      Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại trụ sở Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với viên chức liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc. Nhân sự tham gia gồm viên chức phòng Tổ chức - Hành chính và Pháp chế - Thanh tra. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ theo lịch trực, đảm bảo thời gian hoạt động 24/7. Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bố trí khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả kết quả; khu vực thẩm định hồ sơ; khu vực thu phí/lệ phí được chia thành từng quầy tương ứng với nhiệm vụ chuyên môn của từng lĩnh vực và bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, cây nước ... dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hình ảnh: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Cảng vụ HKMB

Các đơn vị thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc triển khai thực hiện các công việc bao gồm phòng Giám sát An toàn hàng không, Giám sát An ninh hàng không, Quản lý cảng hàng không, sân bay: Xây dựng quy trình giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó nêu rõ thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, căn cứ áp dụng. Phòng Pháp chế - Thanh tra và phòng Tổ chức - Hành chính: Trên cơ sở quy trình giải quyết từng thủ tục hành chính, xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong đó nêu rõ quy trình bàn giao và chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính giữa Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC với các phòng chức năng. Hiện nay, Cảng vụ hàng không miền Bắc có thẩm quyền giải quyết 16 thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bao gồm:

1. Cấp mới thẻ Kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc

2. Cấp lại thẻ Kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

3. Cấp thẻ Kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc

4. Cấp mới, cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn cho lực lượng công an và hải quan cửa khẩu tại các cảng hàng không, sân bay quốc tế.

5. Cấp Giấy phép Kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc

6. Cấp mới Giấy phép Kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

7. Cấp lại Giấy phép Kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn tại  các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

8. Cấp biển số của phương tiện chuyên ngành hoạt động tại Cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

9. Thủ tục giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

10. Gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

11. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

12. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

13. Chấp thuận phương án bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong khu vực cảng hàng không sân bay.

14. Đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không.

15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp Việt Nam.

16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài.

Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành giao thông vận tải nói chung và ngành hàng không nói riêng thì các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ hàng không miền Bắc phát sinh với khối lượng ngày càng lớn (đặc biệt tại trụ sở Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài). Việc cải cách thủ tục hành chính được thực hiện toàn diện, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp giúp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Cảng vụ hàng không miền Bắc, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã đi vào hoạt động có nề nếp, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thông qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thức làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân. Ở phương diện chung, việc áp dụng cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính đã khắc những tồn tại, yếu kém trên, cụ thể như sau:

Một là, cơ chế này khắc phục các thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo. Khi chưa thực hiện cơ chế “một cửa”, mà mỗi phòng, đều có những quy định thủ tục riêng, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân. Tồn tại này được khắc phục khi Cảng vụ hàng không miền Bắc đã có một bộ thủ tục hành chính chung và quy trình giải quyết được cụ thể, công khai để nhân dân được biết và thực hiện theo.

Hai là, bộ máy hành chính nói chung và bộ máy giải quyết các thủ tục hành chính được tinh giản gọn nhẹ. Các đơn vị quản lý và giải quyết thủ tục hành chính được quy về một đầu mối và được tổ chức tập trung tại các nơi giải quyết thủ tục hành cho công dân và tổ chức.

Ba là, ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức và công dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Thái độ của cán bộ, công chức đối với nhân dân thể hiện trọng thị hơn, nhân dân thấy mình được tôn trọng hơn qua việc tiếp xúc với cán bộ nhà nước nhất là các cán bộ của bộ phận một cửa đã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn nên tin tưởng hơn vào cơ quan hành chính nhà nước. Chất lượng tiếp nhận, phân tích và xử lý công việc được nâng lên. Cơ chế làm việc mới này hạn chế tối đa việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cửa quyền, những nhiễu, gây phiền hà cho dân. Trách nhiệm giải trình khi thực thi nhiệm vụ luôn được lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc chú trọng.

Bốn là, khắc phục tình trạng cán bộ lãnh đạo mất nhiều thời gian vào các công việc sự vụ hành chính, không có thời gian dành cho những nhiệm vụ và chức năng quản lý khác; giảm dần việc các cán bộ lãnh đạo phải tham gia trực tiếp giải quyết các công việc sự vụ, khiếu kiện.

Năm là, người dân không phải đi lại nhiều lần, qua nhiều khâu. Thời gian cung ứng các dịch vụ hành chính được quy định rõ ràng, giảm chi phí thời gian và tăng cơ hội hoạt động của các tổ chức và công dân, điều này giúp không để xảy ra tình trạng các phòng chuyên môn tự gia hạn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân. Các hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi hơn cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đặc biệt là đối với những thủ tục hành chính có khối lượng lớn và tính cấp thiết như: cấp thẻ và giấy phép kiểm soát an ninh ngắn hạn, thẻ và giấy phép kiểm soát an ninh dài hạn, chấp thuận phương án bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong khu vực cảng hàng không sân bay...

      Sáu là, các cá nhân, tổ chức được tạo điều kiện tham gia giám sát công việc của cán bộ, viên chức, người lao động khi họ thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy trình đã được phê duyệt. 
 

Hình ảnh: Cảng vụ hàng không miền Bắc tiến hành việc niêm yết các thủ tục hành chính

 

Trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính đã và đang được áp dụng nhằm năng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế “một cửa” Việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cảng vụ hàng không miền Bắc là hướng đi thích hợp cho yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, nhanh gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của một nền hành chính phục vụ, đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho cơ quan, tổ chức cá nhân có nhu cầu./.

 

P.TCHC

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....