Văn bản

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
17/2019/TT-BGTVT Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. 03.05.2019
13/2019/TT-BGTVT Quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. 29.03.2019
07/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay. 23.01.2019
01/VBHN-BGTVT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung 14.01.2019
36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng 20.11.2018
25/2018/QH14 Luật tố cáo 12.06.2018
07/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 14.03.2017
685/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải 14.03.2017
12/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 10.02.2017
48/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không. 30.12.2016
4224/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành khung giá một số phi dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam 29.12.2016
4213/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay. 28.12.2016
39/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất trật tự an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT 06.12.2016
2177/QĐ-CHK Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam 28.11.2016
33/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam 15.11.2016