Tin tức» Tuyển dụng

Cảng vụ hàng không miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2017

Cập nhật: 16/05/2017

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-CHK ngày 07/4/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (sau đây gọi tắt là Cảng vụ), Cảng vụ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017