Văn bản» Nghị định

Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
05/2021/NĐ-CP Quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay 25.01.2021
124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại 19.10.2020
98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 26.08.2020
67/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 15.06.2020
18/2020/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11.02.2020
91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19.11.2019
59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng 01.07.2019
31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo 10.04.2019
05/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành 28.03.2019
07/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay. 23.01.2019
162/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng 30.11.2018
30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 21.03.2017
30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 21.03.2017
12/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 10.02.2017
155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18.11.2016