Tin tức» Cải cách hành chính

Thủ tục cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (Cập nhật theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT)

Cập nhật: 22/10/2019

1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:

Cơ quan đề nghị cấp lại thẻ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cảng vụ hàng không miền Bắc.

b) Giải quyết thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu đối tượng, điều kiện cấp thẻ phù hợp quy định, cơ quan cấp thẻ thực hiện việc cấp thẻ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu đối tượng, điều kiện cấp thẻ không phù hợp quy định, cơ quan cấp thẻ có văn bản thông báo cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung cần làm rõ, Cảng vụ hàng không miền Bắc có công văn đề nghị cung cấp thêm thông tin, tài liệu hoặc yêu cầu cơ quan đề nghị cấp lại trực tiếp đến làm việc để làm rõ.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

- Qua dịch vụ bưu chính; hoặc

- Hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp cấp lại do thẻ hết thời hạn sử dụng, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

+ Danh sách trích ngang theo mẫu tại Phụ lục VII, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

+ Tờ khai cá nhân của người đề nghị cấp thẻ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT (trừ lực lượng công an, hải quan trực tiếp làm việc tại cảng hàng không) có dán ảnh màu 04 cen-ti-mét x 06 cen-ti-mét, đóng dấu giáp lai (ảnh chụp trên phông nền màu trắng, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ);

+ 01 ảnh màu 04 cen-ti-mét x 06 cen-ti-mét, ảnh chụp trên phông nền màu trắng, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Trường hợp cấp lại do thẻ còn thời hạn sử dụng nhưng bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

+ Danh sách trích ngang theo mẫu tại Phụ lục VII, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

+ 01 ảnh màu 04 cen-ti-mét x 06 cen-ti-mét, ảnh chụp trên phông nền màu trắng, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Nộp lại thẻ bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật.

- Trường hợp cấp lại do bị mất thẻ, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

+ Danh sách trích ngang theo mẫu tại Phụ lục VII, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

+ 01 ảnh màu 04 cen-ti-mét x 06 cen-ti-mét, ảnh chụp trên phông nền màu trắng, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Văn bản giải trình của người đề nghị cấp về thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Trường hợp cấp lại do thay đổi vị trí công tác khác cơ quan, đơn vị, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

+ Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp, trừ trường hợp là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

+ Danh sách trích ngang theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT;

+ Tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT (trừ trường hợp lực lượng công an, hải quan trực tiếp làm việc tại cảng hàng không) có dán ảnh màu kích thước 04 cen-ti-mét x 06 cen-ti-mét, đóng dấu giáp lai (ảnh chụp trên phông nền màu trắng, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ);

+ 01 ảnh màu kích thước 04 cen-ti-mét x 06 cen-ti-mét, ảnh chụp trên phông nền màu trắng, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ.

- Trường hợp cấp lại do thay đổi vị trí công tác trong cùng cơ quan, đơn vị, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT.

+ Danh sách trích ngang theo mẫu tại Phụ lục VII, Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.

8. Phí, lệ phí: 150.000đ/lần.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Văn bản đề nghị (tại đây);

- Danh sách trích ngang (tại đây);

- Tờ khai cấp thẻ KSAN hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (tại đây).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014;

- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không;

- Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 29/03/2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam;

- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

CVMB

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....